Price List

*Please note that all prices are subject to change without notice*
OUR PRODUCTS INCLUDE
Anduille $3.69 pound
Alpine Salami $5.99 pound
Bacon Roll $4.49 pound
Beef Bacon $5.99 pound
Beef Franks $3.99 pound
Beef Salami $4.99 pound
Beef Sausage $4.99 pound
Beef Stick $7.99 pound
Bierschinken $4.29 pound
Bierwurst $4.29 pound
Blackforest Ham $4.49 pound
Blood and Tongue $3.99 pound
Blood Sausage $3.49 pound
Bohemia Smokies $3.79 pound
Boneless Smoked Pork Loin $4.49 pound
Boudin $3.49 pound
Bratwurst $3.49 pound
Chorizo $3.79 pound
Cooked Bratwurst $3.69 pound
Corned Beef $5.49 pound
Country Sausage $3.69 pound
Czech Salami $5.99 pound
Debrecena $3.69 pound
Fleishkase $2.99 pound
Fresh Polish Kielbasa $2.99 pound
German Bologna $3.69 pound
German Salami $5.99 pound
Gypsy Ham $4.49 pound
Ham Salami $4.49 pound
Hard Beef Salami $5.99 pound
Head Cheese $3.49 pound
House Salami $5.99 pound
Hungarian Czabj $3.99 pound
Hungarian Segelli $3.99 pound
Hungarian Salami $5.99 pound
Hunters Salami $5.99 pound
Italian Hot Sausage $3.49 pound
Italian Mild Sausage $3.49 pound
Jagdwurst $3.59 pound
Kabanos $3.79 pound
Kassler Rib $4.29 pound
Knockwurst $3.29 pound
Landjager $1.99 pair
Liverwurst $3.49 pound
Liver Sausage $3.49 pound
Moldava Salami $5.99 pound
Mortadella $3.49 pound
Moskowska $3.89 pound
Odessa Salami $5.99 pound
Pastrami $5.49 pound
Pate Cognac and Truffles $4.49 pound
Polish Ham $4.49 pound
Polish Krakowska $3.99 pound
Polish Kielbasab $3.69 pound
Prague Ham $4.49 pound
Roast Beef $5.99 pound
Russian Salami $5.99 pound
Scottish Bangers $3.49 pound
Skinless Wieners $3.29 pound
Slab Bacon $4.99 pound
Smoked Beef Tongue $7.99 pound
Smoked Boston Butts $3.79 pound
Smoked Chicken Breast $4.29 pound
Smoked Ham Hocks $4.99 piece
Smoked Liverwurst $3.49 pound
Smoked Salmon $9.99 pound
Smoked Trout $9.99 pound
Smoked Turkey Breast $4.99 pound
Spicy Hungarian Salami $5.99 pound
Swiss Salami $5.99 pound
Teawurst $3.49 pound
Tourist Salami $5.99 pound
Veal Roll $5.99 pound
Westphalian Ham $6.99 pound
Westphalian Ham $6.99 pound
Wieners $3.89 pound
Ukrainska Kielbasa $3.49 pound